Promocija publikacije “Žene u BH institucijama marionete zakonske kvote”

U Kulturnom centru jučer je održana promocija publikacije “Žene u BH institucijama marionete zakonske kvote”, u organizaciji sa Fondacijom “CURE” iz Sarajeva, a autori publikacije su doc. dr. Amila Ždralović, doc.dr. Zlatiborka Popov-Momčinović i prof. dr. Zarfa Hrnjić.

Cilj publikacije jeste da vidimo koliko lokalne institucije vlasti na lokalnom nivou općine rade na poboljšanju položaja žena, koliko komisije o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou imaju u svojim agendama pitanja i koja se tiču rodne ravnopravnosti i položaja žena,” izjavila je Vildana Džekmen, aktivistkinja i feministkinja Fondacije CURE.

Na promociji je bilo riječi i o nedostatku rodno odgovornog budžetiranja te kako se određene finansijske podrške odnose isključivo u kontekstu očuvanja tradicije, odnosno da se žena vraća u kuću.

Veliki problem u našem društvu predstavlja i zaposlenost žena sa diplomom a kojih je veliki procenat. One su primorane raditi nižerangirane poslove odnosno poslove koje zahtjevaju samo srednju stručnu spremu. Ili ukoliko rade iste poslove kao i njihove muške kolege onda one napreduju samo do određenih granica koje su već unaprijed određene, te za svoje poslove nisu adekvatno plaćene kao i njihove muške kolege,” naglasila je Džekmen.

Doc.dr. Amila Ždralović jedna od autorica publikacije navodi kako je veliki problem i nedostatak podataka, te veoma često postoje odlično urađene analize no one su općenite za ciljanu grupaciju, no ti podaci nisu razvrstani po spolu.

U našoj zemlji kreiran je Zakon o ravnopravnosti polova, kao i novi Gender akcioni plan na državnom nivou (usvojen u septembru 2013. godine); rodna kvota od 40% uvedena je u Izborni zakon BiH, a usvojene su i nove odredbe na entitetskim nivoima i u javnim politikama za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici.

Uz sve ovo, Bosna i Hercegovina je potpisala i ratifikovala sve važnije međunarodne dokumente iz oblasti ljudskih prava žena, uključujući i Konvenciju Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istambulska konvencija) 2013. godine.

No, zakoni u našoj zemlji i dalje ostaju mrtvo slovo na papiru, te se treba početi od samog početka, od najnižih do najviših nivoa vlasti, razbijanja stereotipa o ženama, obog patrijahalnog obrasca i tretmana žena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *