Prirodne vrijednosti i zaštićena područja

foto Adi Vesnic 2

Izložba „Prirodne vrijednosti i zaštićena područja Kantona Sarajevo“ je realizovana u sklopu projekta „Edukacija i jačanje javne svijesti o očuvanju okoliša u Kantonu Sarajevo“ kojeg Udruženje BIO.LOG provodi u saradnji sa Javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo, a koji je podržalo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Autori svih predstavljenih fotografija su članovi udruženja BIO.LOG, istraživači i studenti koji su angažovani na istraživanju i zaštiti biodiverziteta u Bosni i Hercegovini.
Kroz ovu izložbu cilj nam je približiti prirodne ljepote i raznovrsni živi svijet Kantona Sarajevo široj publici i ukazati na veliko bogatstvo i raznovrsnost vrsta sa kojima dijelimo životnu sredinu i od kojih zavisi i naš život, a koje su nažalost sve ugroženije. Na izložbi su predstavljena četiri zaštićena područja u Kantonu Sarajevo, kao i fotografije više od 70 vrsta i staništa koje se mogu naći na području Kantona, među kojima je i veći broj ugroženih, rijetkih, endemičnih i reliktnih vrsta i staništa. U okviru izložbe predstavljene su i aktivnosti Udruženja BIO.LOG na foto Adi Vesnicistraživanju i zaštiti biološke raznovrsnosti na području Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine. Na izložbi je predstavljeno nekoliko vrsta vilinih konjica, uključujući i dvije srodne vrste, velikog potočara (Cordulegaster heros) i dvozubog potočara (Cordulegaster bidentata). Obje vrste naseljavaju brdske potoke i manje rijeke, staništa koja su takođe ugrožena sječom šume. Među predstavljenim vrstama nalaze se i bukova strizibuba (Morimus asper funereus) i jelenak (Lucanus cervus), dvije saproksilne vrste insekata iz grupe tvrdokrilaca koje se ugrožene sječom i uklanjanjem starih stabala iz šumama. Zatim tu je lastin repak (Papilio machaon), jedan od naših najljepših leptira i Dinarska voluharica (Dinaromys bogdanovi), paleoendemična vrsta Dinarida koja se javlja samo u rijetkim visokoplaninskim područjima u Bosni i Hercegovini, uključujući Bjelašnicu i Trebević.
foto Dejan Kulijer 2Na izložbi se nalaze i fotografije više vrsta vodozemaca i gmizavaca, uključujući poskoka (Vipera ammodytes), našu najveću otrovnicu i nekoliko vrsta žaba: gatalinka (Hyla arborea), krastača (Bufo bufo) i žuti mukač (Bombina bombina). Tu su još i fotografije bosanskog mrkog medvjeda (Ursus arctos), vjeverice (Sciurus vulgaris) i ptica poput vodomara (Alcedo atthis), batokljuna (Coccothraustes coccothraustes) i škanjca (Buteo buteo).

Među endemičnim vrstama biljaka neke od predstavljenih vrsta su bor munika (Pinus heldreichii) i hercegovački zvončić (Campanula hercegovina), dvije vrste rasprostranjene u Hercegovini čije se najsjevernije populacije mogu naći na južnom rubu kantona Sarajevo. Uz njih tu su još i bosanska perunika (Iris reichenbachii var. bosniaca ), ljekovita lincura (Gentiana lutea subsp. symphyandra) i mnoge druge, kao i fotografije bukovih šuma, tresetišta, velikog jezera na Treskavici i drugi interesantnih staništa ovog područja.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *